Aktuální opatření

Aktualizace: 23. 11. 2020 23:00

Nouzový stav

Vláda České republiky dne 30. září 2020 usnesením číslo 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu coronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky NOUZOVÝ STAV od dne 5. října 2020. Ten umožnuje omezit práva osob vymezené zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Více informací zde. Aktuálně je nouzový stav prodloužen do 12. prosince.

Roušky

Povinnost nošení roušek

 • ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),

 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstské autobusy a vlaky, taxislužby),

 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy

 • v motorových vozidlech, pokud se v něm nenachází pouze osoby jedné domácnosti

 • na všech veřejných přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti (pokud půjdete v obci nebo městě venku a nebudete nikoho míjet do vzdálenosti 2 m, roušku mít nemusíte)

Tato povinnost se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,

 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízeních, mimo jejich společné prostory,

 • žáky, studenty, pedagogické pracovníky a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

 • zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

 • osoby v prostorách vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,

 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

 • snoubence v průběhu svatebního obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami.

Omezení svobody pohybu a pobytu

Zakazuje se volný pohyb osob v nočních hodinách od 23:00 do 05:00 s výjimkou :

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele

 • cesty k výkonu povolání

 • cesty k výkonu činností sloužících k zajištění

   • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace

   • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče

   • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury

   • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby

 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů

 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště

 • účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření

 • cest zpět do místa svého bydliště

Zákaz volného pohybu osob v denních hodinách (od 5:00 do 23:00) s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu

 • povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

   • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

   • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

   • individuální duchovní péče a služby,

   • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

   • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

   • veterinární péče,

 • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

 • cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

 • cest za účelem vycestování z České republiky,

 • účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,

 • cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

 • cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,

 • účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV.,

 • účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.,

 • cest zpět do místa svého bydliště;

Dále se nařizuje

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše.

 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou

  • členů domácnosti,

  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

  • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

Od 22 10. 2020 je omezeno právo se pokojně shromažďovat. Shromáždění se smí účastnit nejvíce 100 osob a to ve skupinkách nejvíce po 20 lidech, přičemž mezi skupinami musí být rozestupy nejméně 2 m. Každý účastník musí mít ochranný prostředek úst a nosu zabraňující šíření kapének

Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem nejvýše 20 účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Alkohol

Pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech je bez výjimek zakázáno.

Omezení kultury a sportu

Od 9. října 2020 jsou uzavřeny:

 • zoologické zahrady,

 • herny, kasína,

 • sportoviště ve vnitřních prostorech (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení),

 • vnitřní prostory venkovních sportovišť,

 • posilovny a fitness centra,

 • plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště, wellness, sauny, solária, solné jeskyně, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb

Od 12. října 2020 jsou uzavřeny:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,

 • poutě a podobné tradiční akce,

 • kongresy a jiné vzdělávací akce,

 • veletrhy,

 • muzea, galerie, výstavní prostory,

 • hrady, zámky a obdobné historické a kulturní objekty,

 • hvězdárny a planetária.

Divadelní, filmová a jiná umělecká představení

Od 12. října:

 • zakázána

Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky

Od 14. 10. 20.20

 • uzavřeny

Omezení služeb

Maloobchodní prodej, prodej, poskytování služeb v provozovnách

Zákaz maloobchodní prodej, prodej, poskytování služeb v provozovnách s výjimkou těchto prodejen a služeb:

 • prodejen potravin,

 • prodejen pohonných hmot,

 • prodejen paliv,

 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

 • prodejen malých domácích zvířat,

 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

 • prodejen novin a časopisů,

 • prodejen tabákových výrobků,

 • prádelen a čistíren,

 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,

 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,

 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

 • pokladen prodeje jízdenek,

 • květinářství,

 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,

 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, v) provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,

 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,

 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

 • myček automobilů,

 • prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny, ab) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

 • provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace),

 • provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod., a vánočních stromků, vánočních ozdob, jmelí, chvojí a s nimi souvisejících produktů; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/7,

 • provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,

 • prodejen zbraní a střeliva,


Omezení prodejní doby

Maloobchodního prodej a poskytování služeb v provozovnách lze pouze od pondělí do soboty vždy od 5:00 do 23:00.

Omezení se nevztahuje na:

 • a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,

 • b) lékáren,

 • c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,

 • d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,

 • e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,

 • f) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., a vánočních stromků, vánočních ozdob, jmelí, chvojí a s nimi souvisejících produktů, jde-li o prodej v neděli v čase mezi 05:00 hod. až 22:59 hod.;

Obchody a provozovny

Činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

 • preferovat platby platební kartou,

 • dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven

Restaurace a stravovacích služby

Uzavřeny. Veřejnost nesmí vstupovat do provozoven restaurací, hospod, barů atp.

Výjimky

   • provozovny, které nejsou určené pro veřejnost - např. zaměstnanecké jídelny, menzy, jídelny ve zdravotnických zařízeních, vězeňské jídelny

   • provozovny v ubytovacích zařízeních, pokud poskytují stravování pouze ubytovaným, a to pouze v čase mezi 5:00 hod. a 22:59 hod.

Výdejní okénka a prodej jídla s sebou

 • možný provoz od 5:00 do 23:00 bez vstupu zákazníků do provozovny

 • v okolí (fronta, konzumace jídla) musí zákazníci dodržovat 2 m rozestupy, nejde-li o členy domácnosti

 • bez bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost.

Trhy

Zákaz prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej.

Výjimky:

 • pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně

 • prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu vyrobených na území České republiky – „farmářské trhy“.

Provoz farmářských trhů

 • Zakazuje konzumace na místě, odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m^2.

Ubytovací služby

 • Zákaz poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

  • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,

  • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

  • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,

  • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády,

Nákupní centra (větší než 5 000 m2)

 • zamezováno shlukování osob.

 • vypnutí veřejně dostupných WiFi sítí.

 • omezení míst k odpočinku (židle, křesla, lavice), tak aby nedocházelo ke shlukování osob,

 • prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center

Knihovny

Provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně.

Zdravotnictví a sociální služby

Návštěvy v lůžkových zdravotnických zařízeních

Od 9. října 2020 jsou zakázány návštěvy v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Zákaz se nevztahuje na:

 • návštěv nezletilých pacientů,

 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

 • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,

 • přítomnosti otce (třetí osoby) při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek:

  • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

  • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

  • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

  • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

  • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest.

Návštěvy v zařízeních sociálních služeb

Od 9. října 2020 jsou zakázány návštěvy všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě s výjimkou:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,

 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

 • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

 • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Kroužky a volnočasové aktivity

 • zakázané

Školství

Vysoké školy

 • Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách

 • Výjimky

  • Přítomnosti studentů na zkouškách je povolena účastní-li se v jeden čas zkoušky méně než 10 osob

  • klinická a praktická výuka a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů

  • studenti vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře

Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři

Výjimky

  • školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

  • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti

  • praktické vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

  • žáci v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, přičemž prezenční výuka musí probíhat v neměnné třídě

  • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)

  • konání mezinárodně uznávaných zkoušek

Základní školy

Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Výjimky

 • základní školy při zdravotnickém zařízení

 • děti v přípravné třídě

 • žáci 1. a 2. ročníků základní školy

 • žáci prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku základní školy

 • děti v přípravném stupni základní školy speciální

 • školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

 • základní školy nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

 • individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce).

Základní umělecké školy

Zakazuje se provoz uměleckých škol.

Jazykové školy

Zakazuje se jazykových škol a účast žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce.

Školské a výchovné a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát)

Zákaz poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Výjimky

 • žáci a studenti, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

 • žáci a studenti, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy

 • žáci, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle výjimek

Osobní doučování

Zakazuje se provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Školy v přírodě

Školy v přírodě jsou zakázány.